• Regulations

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://homedoors.eu/

 

    Szanowni Państwo, w dbałości o jakość świadczonych przez Sklep Internetowy homedoors.eu usług przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem”. Regulamin ten został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W regulaminie znajdą Państwo informację na temat  zasad rejestracji, składania Zamówień, reklamacji, zwrotów produktów zakupionych w Sklepie Internetowym. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego świadomej akceptacji.

 

§1 SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

W niniejszym Regulaminie użyto niżej wymienionych  pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Adres poczty elektronicznej – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego  sklep@targokienny.pl
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 4. Koszyk – udostępniona dla Klienta w ramach infrastruktury informatycznej przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość gromadzić niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
 5. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta wprowadzony w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.
 6. Produkt - dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Sklep Internetowy – sklep znajdujący się pod adresem domenowym http://homedoors.eu/ prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem sieci Internet (drogą elektroniczną), w ramach infrastruktury informatycznej Sprzedawcy mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca – przedsiębiorstwo Aleksander Kleczewski P.W. Otwarte z siedzibą przy ul. Bukowej 6, 83-033 Sobowidz, REGON: 220606695, NIP: 593-227-62-69, tel. 586835295
 9. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient z wykorzystaniem formularza Zamówienia precyzuje jego szczegóły.

 

 

 

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta, który korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 • W załączniku nr 1 do Regulaminu znajdują się niezbędne informację na temat zasad związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych.
 • Sprzedawca informuję Klienta o cenach poszczególnych Produktów, wyrażając je w złotych polskich brutto.
 • Kliknięcie przez Klienta przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE znajdującego się w interaktywnym formularzu Zamówienia jest momentem złożenia Zamówienia. Z chwilą kliknięcia w ten przycisk pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 • W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Produkty oraz w celu zawierania Umów Sprzedaży, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. włączona obsługa plików cookies.

 

§3. REJESTRACJA KONTA KLIENTA

 • W celu zagwarantowania maksymalnej wygody każdy Klient ma możliwość składania Zamówień w Sklepie Internetowym zarówno po wcześniejszej rejestracji Konta Klienta jak również bez spełnienia obowiązku Rejestracji.
 • Właściciel Sklepu Internetowego zachęca do rejestracji Konta Klienta, która daje dostęp do unikatowych funkcjonalności i zarządzania złożonymi Zamówieniami. Rejestracji konta Klienta można dokonać z poziomu strony głównej Sklepu Internetowego jak również z poziomu formularza składania Zamówienia. Rejestracja Konta Klienta jak również jego prowadzenie jest całkowicie bezpłatne.
 • Podczas wypełniania formularza Zamówienia klient ma możliwość rejestracji indywidualnego Konta Klienta poprzez zaznaczenie opcji REJESTRACJA?.
 • Rejestracji Konta Klienta dokonać można również poprzez klikniecie w przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ dostępny na stronie głównej Sklepu Internetowego po wskazaniu na opcję Strefa Klienta.
 • W celu założenia Konta Klienta uruchamiany jest interaktywny formularz rejestracji, gdzie Klient proszony jest o wprowadzenie danych podstawowych tj. adresu e-mail, hasła oraz złożenia stosownych oświadczeń woli lub dodatkowych danych rejestracji.
 • W ramach dodatkowych danych rejestracji Klient zostanie poproszony o wprowadzenie danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu komórkowego.
 • Sprzedawca w celu świadczenia na rzecz Klienta usług prowadzenia Konta Klienta oraz zawierania Umów Sprzedaży po uzupełnieniu danych wymaga złożenia oświadczeń o akceptacji Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualne o złożenie oświadczenia w sprawie innych wskazanych kwestiach.
 • Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji i złożeniu odpowiednich oświadczeń należy kliknąć przycisk
 • Z chwilą kliknięcia przycisku REJESTRACJA Klient zawiera ze Sprzedawcą drogą elektroniczną umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.

 

§4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 • Podstawą zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest złożenia Zamówienia. Aby złożyć Zamówienie należy w pierwszej kolejności wybrać Produkt lub Produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy. Po dokonaniu wyboru Produktu lub Produktów należy kliknąć w przycisk DODAJ DO KOSZYKA. W ten sposób wybrany Produkt zostanie przeniesiony do Koszyka.
 • Koszyk jest to specjalnie przygotowaną dla Klienta przestrzenią Sklepu Internetowego, która pozwala przy pomocy interaktywnego formularza na sprawdzenie nazwy I specyfikacji zamawianych produktów, ich ilości, jednostkowej, zsumowanej ceny zamawianych produktów oraz rozpoczyna procedurę zamówienia po kliknięciu w przycisk ZAMÓWIENIE.
 • W celu ułatwienia składania Zamówień Sprzedawca przygotował czytelny interaktywny formularz Zamówienia składający się z jednej karty. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży we wskazanych w formularzu miejscach należy wprowadzić dane osobowe klienta, uzupełnić informację na temat adresu, płatności, formy dostawy jak również złożyć stosowne oświadczenia poprzez zaznaczenie wskazanych opcji.
 • Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji i złożeniu stosownych oświadczeń następuje potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ZAMÓW I ZAPŁAĆ.
 • Kliknięcie przez Klienta w przycisk ZAMÓW I ZAPŁAĆ jest momentem złożenia Zamówienia i momentem zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§5 DOSTAWA ORAZ PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY

 • Sprzedawca przygotował dla Klienta kilka form i sposobów dostawy zakupionych Produktów. Dostawa może zostać zrealizowana na jeden z poniższych:
  1. Transport zlecony firmom kurierskim
  2. Transportem własnym Sprzedawcy
 • Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego
  i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy przyjąć przesyłkę i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub materiału video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 • W formularzu Zamówienia, w zakładce PŁATNOŚĆ, Klient ma możliwość wyboru formy płatności  za zakupione Produkty. Płatność może zostać zrealizowana na jeden z poniższych sposobów:
  1. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
  2. Płatności online;
  3. BLIK;
  4. Alior Raty;
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • W przypadku płatności kartą płatniczą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 • W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta z wykorzystaniem karty płatniczej sprzedający dokona zwrotu środków finansowych na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta składającego Zamówienie.

 

§6. ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 • Sprzedawca odpowiada względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 • Każdy Klient ma ustawowe prawo do zgłoszenia reklamacji korzystając z prawa rękojmi. Zachęcamy do składania reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 • Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu do Sprzedawcy, Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego i rozwiązania problemu.
 • Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od kupującego żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny.
 • Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

 

§7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta posiadający status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego, która z czynności nastąpiła później.
 • Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wypełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, będący załącznikiem nr. 3 do Regulaminu oraz odesłać Produkt na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 • Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy .
 • Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.
 • Zwrot kosztów, o których mowa powyżej w pkt. 5 nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy podany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.

 

§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 • Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 • Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 • Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw, jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 • Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 • Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową
  z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy sprzedaży.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 maja 2019 roku do odwołania.

Zalacznik-nr-1-do-regulaminu-POLITYKA-PRYWATNOSCI-SKLEPU-INTERNETOWEGO.pdf

Zalacznik-nr-2-do-regulaminu-FORMULARZ-REKLAMACJI-PRODUKTU.pdf

Zalacznik-nr-3-do-regulaminu-OSWIADCZENIE-O-ODSTAPIENIU-OD-UMOWY-ZAWARTEJ-NA-ODLEGLOSC.pdf

 

skypaybaner1-baner-do-umieszczenia-w-sklepie(1).png